a
สส.อภิชาติ ขอ ศธ. ออกระเบียบกฎเกณฑ์ ต้องไม่กระทบการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

30 ส.ค. 66 – สส.อภิชาติ พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบกฎเกณฑ์ ต้องไม่กระทบการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังพบรับภาระงานหนักเกินหน้าที่ กระทบการเรียนการสอน

จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงกรณีการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าหลายกฎเกณฑ์ส่งผลทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนครู บุคลากร ในการบริการจัดการและดำเนินการเรียนการสอน ในโรงเรียนระดับประถมและมัธยม พบว่าครูหลายคนรับภาระการสอนนักเรียนไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนจบมา อีกทั้งหลายโรงเรียน ขาดแคลนนักการภารโรง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ภาระเหล่านี้จึงตกมาอยู่ที่ครูเพียงผู้เดียว จึงส่งผลให้เกิดการทำหน้าที่ผิดพลาด กระทบไปถึงความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ผู้ปกครองหลายรายจึงนำบุตรหลานไปเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมในทุกด้าน แต่ผลที่ตามมาคือต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ขอให้ ศธ.ให้ความสำคัญต่อการออกระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกระทรวงด้วย   

จ่าอากาศเอก อภิชาติ กล่าวด้วยว่าคณะครูในจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณนายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (อบจ.) ที่ได้จัดสรรงบประมาณของ อบจ.เพชรบุรี จัดทำโครงการเข้าค่ายอบรมเพิ่มพูนทักษะวิชา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่โครงการกลับถูกยกเลิกเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อบจ.ที่จะดำเนินการ ทั้งนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากรณีดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วย 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว/เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org