a
สส.สมบัติ ปชป.หารือ เร่งใช้เกณฑ์ความกันดารและความยากจน พัฒนา จ. แม่ฮ่องสอน 

27 ส.ค.66 – สส.สมบัติ ปชป.หารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งใช้เกณฑ์ความกันดารและความยากจน พัฒนาแม่ฮ่องสอน 104 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีถนน ไฟฟ้า ประปา

นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 2558 เพื่อประโยชน์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการที่ค้างอยู่ และยังไม่ได้รับอนุญาตถึง 2,000 กว่าโครงการ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมาสมัยปี 2554 นั้น มี 154 หมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในปัจจุบันยังเหลืออีก 104 หมู่บ้าน เช่น ต.แม่สวด อ.สบเมย มีเสาไฟฟ้า แต่ไม่ได้เดินสายไฟฟ้าเพราะเป็นพื้นที่ป่า ต.สบเมย หมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 ไม่มีไฟฟ้าเช่นกัน ต.แม่นาจาง หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 4 ต.สันติคีรี อีก 6 หมู่บ้าน ต.ขุนแม่ลา โดยเฉพาะหมู่บ้านทุ่งพระพร หมู่ 4 อ.แม่ลาน้อย บ้านแม่กองคา หมู่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง มีเสาไฟฟ้า และสายไฟ แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะติดปัญหาการใช้พื้นที่ป่า 

นอกจากนี้โครงการถนนที่ไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย ถนนเชื่อมระหว่าง ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.ขุนแม่ลาน้อย – ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ถนนใน ต.แม่นาจาง ทั้งตำบล และถนนเชื่อมของอ.สบเมย ทั้ง 11 หมู่บ้าน ก็ยังไม่มีการพัฒนา รวมถึงระบบประปา อุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรของ ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเช่นกัน จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมาพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย เพราะยังเป็นจังหวัดที่มีความกันดารและยากจน และขอให้มีการนำเกณฑ์ความกันดารและความยากจนไปพิจารณาด้วย

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org