a
สส.ศนิวาร เรียกร้อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม สั่งงดนำผ่านขยะอิเล็กทรอนิกส์ แก้ปัญหาฝุ่นควันพิษลอยข้ามแดน

27 ส.ค.66 – สส.ศนิวาร เรียกร้อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม สั่งงดนำผ่านขยะอิเล็กทรอนิกส์ แก้ปัญหาฝุ่นควันพิษลอยข้ามแดน ชี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ 

นางสาวศนิวาร บัวบาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงปัญหาการขนถ่ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ที่พบว่าในพื้นที่จังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ได้พบฝุ่นควันปริศนาลอยข้ามพรมแดนมาจากประเทศเมียนมาเข้ามาสู่ฝั่งประเทศไทย ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่สูดดมควันพิษเข้าไป เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ และเจ็บคอเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันในกรณีปัญหานี้ ตนได้ทราบข้อมูลว่า นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ สส. จังหวัดตาก พรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าสาเหตุของฝุ่นควันดังกล่าว เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่รถบรรทุก แล้วขับข้ามฝั่งไปเผาที่ประเทศเมียนมา 

นางสาวศนิวาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มีกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (และฉบับรวบรวมการแก้ไข) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ ในอนุสัญญาบาเซลและพิธีสารบาเซล แต่ทั้งนี้ ตนยังพบช่องโหว่ทางกฎหมาย ตามที่ประกาศอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ระบุให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในบัญชี 5.2 ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ อนุญาตโดยประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562 ที่ให้นำผ่านขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนได้ นอกจากนี้ในประกาศฉบับนี้ยังได้อนุญาตให้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต แต่ปัญหาที่ตนพบคือทางเมียนมา ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และยังไม่มีกฎหมายเรื่องการจัดการของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของพิธีสารบาเซลด้วย  ดังนั้น ตนจึงเสนอให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณางดนำผ่านขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวร โดยไม่ใช้เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เท่านั้น แต่ควรรวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่เป็นพื้นที่ระหว่างพรมแดน ด้วย 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org