a
สส.อดิศักดิ์ พรรคไทยสร้างไทย ขอกระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุดหลายจุดในพื้นที่ ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

27 ส.ค. 66 –  สส.อดิศักดิ์ พรรคไทยสร้างไทย  ขอกระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุดหลายจุดในพื้นที่ และขยายช่องทางจราจร-ไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัย ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดอุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาถนนชำรุดหลายจุด ทั้งถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอไชยวาน-ศรีธาตุ ถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอวังสามหมอ-พังโคน แบบสวนเลน ทั้งสองเส้นทางนี้ เป็นถนนหนึ่งช่องจราจรแบบสวนเลน พบว่าพื้นผิวถนนชำรุด นอกจากนี้ ถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอไชยวาน-กู่แก้ว พื้นผิวถนนชำรุดหนัก ช่องทางคับแคบ ไม่มีไหล่ทาง เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ สัญจรเป็นประจำ จึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการแก้ไขขยายผิวจราจรให้เป็น 4 ช่องทาง  หรือขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพราะบางจุดสวนทางกันไม่ได้ เสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สัญจร

นายอดิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ยังพบปัญหาถนนที่เป็นเส้นทางในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นถนนลูกรัง พบว่าเป็นหลุม เป็นบ่อ หลังมีฝนตกติดต่อกัน จึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเพื่อซ่อมแซมถนน เนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีจำนวนจำกัด และขอเร่งปรับปรุง แก้ไขถนนเส้นกลางเมืองอำเภอศรีธาตุ  เนื่องจากคับแคบ ส่งผลการจราจรติดขัด มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสัญจร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้สะท้อนผ่านผู้แทนประชาชน ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนน จึงขอกระทรวงคมนาคมชะลอโครงการขนาดใหญ่ เพื่อนำงบประมาณกระจายสู่ท้องถิ่นปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org