a
2 สส.รวมไทยสร้างชาติ จี้เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สุราษฏร์ธานี – ชุมพร ทุเรียนยืนต้นตาย ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค บริโภค

24 ส.ค. 66 – 2 สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งข้อสังเกตกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จี้เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งที่สุราษฏร์ธานีและชุมพร ทุเรียนยืนต้นตาย ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค บริโภค ขอลงดูพื้นที่อย่างจริงจัง

นายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ว่าขอเสนอแนะให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำงานในเชิงรุก ด้วยการนำข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรมมาประกอบการดำเนินงาน ให้เข้าถึงพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะที่เทศบาล ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หน้าแล้งชาวบ้านต้องซื้อน้ำใส่รถกระบะ เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก รวมทั้งในพื้นที่ จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่คือแปลงใหญ่ทุเรียน นอกจากนี้ เห็นว่าควรมีการใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เติมน้ำลงในแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาลจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ขาดแคลนน้ำ

ขณะที่ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์แอลนีโญในปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำทั้งสำหรับอุปโภคและบริโภคที่มีจำนวนน้อยมากอยู่แล้ว ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.สวี ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำสำหรับสวนทุเรียน แต่เมื่อแก้ไขด้วยการเจาะน้ำบาดาลกลับพบปัญหาความซ้ำซ้อนยุ่งยากในการประสานกับหน่วยงานราชการ จึงขอฝากให้ผู้ตรวจการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งเสริมการทำงานของกรมในเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวชุมพรในหลายพื้นที่ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำ กระทั่งสวนทุเรียนต้องยืนต้นตายจำนวนมาก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยพบการลงพื้นที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ จ.ชุมพร

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org