a
สส.ร่มธรรม ปชป. แนะ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เร่งจัดทำโครงการสำรวจความต้องการน้ำทั่วประเทศ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

24 ส.ค.66 –  สส.ร่มธรรม พรรคประชาธิปัตย์ แนะ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เร่งจัดทำโครงการสำรวจความต้องการน้ำทั่วประเทศ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมตั้ง สตง.เป็นคณะทำงานตรวจสอบการใช้งบวิจัยแหล่งน้ำบาดาล ป้องกันงานวิจัยซ้ำซ้อนและนักวิจัยที่เข้ามาหาประโยชน์

นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยได้ชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ทำงานคู่ขนานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกร ประชาชน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งตามรายงาน ตนเห็นด้วยที่มีการสนับสนุนงานวิจัยที่สำคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการศึกษาสำรวจจ่ายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อเสนอแนะว่า การทำวิจัยควรจัดทำเพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อบริการนักวิจัย หรือผู้ขอทุนวิจัยอาชีพที่มีมากมายขณะนี้ โดยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และรัฐบาล ตั้งคณะทำงานที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณส่วนนี้ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของทุกงานวิจัย ที่กองทุนฯ อนุมัติดำเนินการ เพื่อป้องกันนักวิจัยที่เข้ามาหาประโยชน์

นอกจากนี้ ยังพบว่า งานวิจัยหลายโครงการมีการจัดทำแล้วทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำซ้ำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ แต่ควรนำมาประยุกต์ใช้ แล้วนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้วิจัยในด้านอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่า โดยส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยเกี่ยวกับการสูบกลับน้ำจากทะเลสาบพัทลุงและทะเลสาบสงขลาว่ามีความคุ้มค่า หรือไม่ และศึกษาการบริหารจัดการน้ำใน จ.พัทลุง ว่าสามารถกระจายน้ำให้ทั่วถึงในพื้นที่ ได้อย่างไร เพื่อนำผลวิจัยแก้ปัญหาใน จ.พัทลุง และพื้นที่อื่นที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน พร้อมขอให้เร่งแก้ปัญหาโครงการน้ำบาดาลพื้นที่เกาะนางคำ จ.พัทลุง เนื่องจาก แหล่งน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ ทำให้การกระจายน้ำไม่ทั่วถึง ตลอดจนของให้กองทุนฯ เร่งจัดทำแผนงานโครงการสำรวจความต้องการเรื่องน้ำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org