a
สส.นิคม พรรคเพื่อไทย แนะแนวทางแก้ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน

24 ส.ค.66 – สส.นิคม พรรคเพื่อไทย ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน แนะ ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัด จัดหารถไถประจำกลุ่ม และปรับพื้นที่แปลงนาด้วยเลเซอร์ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นตัวแทนองค์กรชาวนา ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร้านค้า ผู้ประกอบการ แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาในหลายด้าน ตนจึงมีข้อเสนอแนะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้เกษตร ประกอบด้วย ด้านราคาปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช ที่มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็น ซึ่งแนวทางแก้ไข เกษตรกรควรมีการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง แล้วใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ ปุ๋ยสั่งตัด ส่วนปัญหารถเกี่ยวนวดข้าว พบว่า รถเกี่ยวนวดข้าวที่มารับจ้างเก็บเกี่ยว ไม่มีการทำความสะอาดที่ดีพอก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยว ทำให้มีการปนของเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้น ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ รถไถ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการทำนา กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องไถนา เตรียมดินอย่างน้อย 2 – 3 รอบ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ควรมีการไถกลบตอชัง เพิ่มอินทรียวัตถุ ลดการเผาฟาง ซึ่งเป็นสาเหตุของการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม และเกิดฝุ่น PM 2.5 และทางกลุ่มควรมีรถไถประจำกลุ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่าย จากการใช้รถไถรับจ้างด้วย รวมทั้งควรมีการใช้วิธีปรับพื้นที่แปลงนาด้วยเลเซอร์ เพื่อทำให้พื้นที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้การจัดการน้ำในแปลงนามีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมวัชพืชในนาข้าวได้ การใส่ปุ๋ยและปัจจัยการผลิตในนาข้าวกระจายตัวสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรมีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ด้วยเครื่องอัดฟาง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org