a
สส.สงขลา ปชป. ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันแผนงานติดตั้งโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา และอ่างเก็บน้ำคลองหลา

23 ส.ค.66 – สส.สุภาพร พรรคประชาธิปัตย์ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันแผนงานติดตั้งโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา และอ่างเก็บน้ำคลองหลา จ.สงขลา ผลิตไฟฟ้าสำรองให้ประชาชน พร้อมขอกรมขนส่งทางราง เร่งสร้างระบบรางระหว่างสถานีปาดังเบซาร์ – นิคมอุตสาหกรรมสงขลา อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า

นางสาวสุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวฝากไปยังการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา และอ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาด ด้วยการผลักดันแผนงานโครงการติดตั้งวางแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำ ผลิตไฟฟ้าสำรองให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ ลดค่าเอฟที ลดมลพิษ และลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันแผนงานดังกล่าวด้วย เชื่อ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านพลังงานของประเทศ

สส.สุภาพร กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.สงขลา เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบการขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า ยังไม่มีระบบขนส่งทางราง ทำให้การขนส่งสินค้าในพื้นที่เกิดความล่าช้า จึงขอให้กรมขนส่งทางราง เร่งสำรวจเส้นทาง ก่อสร้างระบบรางเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีปาดังเบซาร์ ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสงขลา เพื่อเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org