a
สส.ก้าวไกล ค้านระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชี้ ทำ ปชช.เสียสิทธิ 6 ล้านคน

17 ส.ค. 66 – สส.พรรคก้าวไกล แถลงคัดค้านการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชี้ทำให้มีผู้เสียสิทธิ 6 ล้านคน พร้อมเผยเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.บำนาญก้าวหน้า สร้างสวัสดิการผู้สูงอายุรายละ 3 พันบาทสอดรับเส้นความยากจน

นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่าพรรคก้าวไกลมองว่าประกาศดังกล่าวเป็นการทำให้ระบบสวัสดิการถ้วนหน้าย้อนกลับไปสู่ระบบสงเคราะห์ที่ต้องพิสูจน์ความยากจนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่ควรเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่มุ่งสู่ความเท่าเทียมและให้คุณค่ากับสิทธิมนุษยชน พรรคก้าวไกลจึงมีความกังวลว่าจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่จะออกตามมาภายหลังการประกาศระเบียบดังกล่าว หากมีการใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มองว่าจะมีผู้สูงอายุหลุดออกจากระบบไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประมาณ 6 ล้านคน ขณะเดียวกันฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความไม่เที่ยงตรงเนื่องจากการสำรวจพบว่ามีผู้มีรายได้น้อยร้อยละ 46 ที่ไม่ได้รับบัตร พรรคจึงขอคัดค้านการออกระเบียบดังกล่าว และมองว่าจำเป็นต้องมีการให้สวัสดิการถ้วนหน้ากับประชาชน โดยพรรคได้เตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญก้าวหน้า เพื่อเป็นก้าวแรกในการทำให้ระบบสวัสดิการของประเทศก้าวไปข้างหน้า โดยร่าง พ.ร.บ.บำนาญก้าวหน้ามีหลักการตามมาตราที่ 5 คือยืนยันว่าบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องได้รับบำนาญแห่งชาติโดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่น หรือตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องมีการกำหนดอัตราบำนาญแห่งชาติใหม่ทุก 3 ปี โดยทุกคนต้องได้รับบำนาญต่อเดือนไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่พรรคได้หาเสียงไว้คือ 3,000 บาท และหากมีการปรับเส้นความยากจนจำนวนเงินบำนาญดังกล่าวก็ต้องปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org