a
สส.จิรัชยา พรรคเพื่อไทย หารือ 3 ปัญหาความเดือดร้อนของชาว จ.สกลนคร ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน

17 ส.ค.66 – สส.จิรัชยา พรรคเพื่อไทย ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งงบก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชำรุดใน 2 อำเภอของ จ.สกลนคร พร้อมปรับปรุงงบปี 67 รองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง และเรียกร้องรัฐบาลชุดใหม่ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดระบาดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นางสาวจิรัชยา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า เรื่องแรก จากการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภออากาศอำนวย และอำเภอพรรณานิคม พบว่ามีสะพานหลายแห่งเป็นสะพานไม้ที่มีสภาพผุพัง ชำรุดเสียหาย อันตรายต่อการสัญจร ยังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่ได้รับงบประมาณในการรับบำรุงรักษา ส่งผลให้ประชาชนไม่มีสะพานใช้สัญจรไป-มา และเกินความสามารถของท้องถิ่นที่จะรับผิดชอบ จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำในพื้นที่ 2 อำเภอดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการสัญจรได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพื้นที่ทางการเกษตร จึงขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ และสำนักงบประมาณ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะงบประมาณของท้องถิ่น เห็นว่าควรจะมีสัดส่วนที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น และจัดงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งเป็นหัวใจของเกษตรกรทั่วประเทศ

รวมถึงปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยขอให้รัฐบาลชุดใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยด่วน เพราะผลกระทบของปัญหายาเสพติดได้กระจายเป็นวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคาของยาเสพติดลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ตนพบข้อมูลว่าในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยาบ้ามีราคาเพียงเม็ดละ 7 บาทเท่านั้น

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org