a
วุฒิสภาพร้อมงดการประชุมหากมีประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

16 ส.ค. 66 – วุฒิสภานัดประชุม 21-22 ส.ค. นี้ พิจารณารายงานของ กมธ. แต่พร้อมงดหากมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) ณ ห้องประชุม 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)  

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกวิปวุฒิสภา เปิดเผยผลการประชุมว่า จะมีการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อการพาณิชย์ สำหรับภาคขนส่ง ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน และรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้เป็นการรับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเตรียมพร้อมสำหรับเข้าร่วมการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่คาดว่าประธานรัฐสภาจะนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยหากประธานรัฐสภามีดำรินัดประชุมในวันดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาจะให้ความร่วมมือเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน


อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org