a
สส.พรรณสิริ จ.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ขอให้กรมชลประทาน เร่งก่อสร้างและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ลำน้ำยมสายเก่า

16 ส.ค.66 – สส.พรรณสิริ จ.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ขอให้กรมชลประทาน เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำวังลึก และซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองด่าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ลำน้ำยมสายเก่า ตลอดจนสำรวจพื้นที่รองรับการระบายน้ำและกักเก็บน้ำคลองทราย และคลองตะโก สำหรับทำการเกษตรของประชาชน

นางพรรณสิริ  กุลนาถสิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสุโขทัย พรรคเพื่อไทย ขอปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เนื่องจากปัญหาของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และปัญหาการกักเก็บน้ำในพื้นที่ราบลุ่มต่ำ ของลำน้ำยมสายเก่า เนื่องจากประตูระบายน้ำมีระดับต่ำ ตลอดสาย 89 กิโลเมตร จึงขอให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ขอให้เร่งรัดก่อสร้างประตูระบายน้ำวังลึก กม.49+240 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 52,000 ไร่ ประชาชน 850 ครัวเรือน ในตำบลสามเรือน ตำบลวังลึก ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และตำบลคลุกกระเทียม ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. ขอให้เร่งรัดให้ปรับปรุงและซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองด่าน กม.58+868 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 48,000 ไร่ ประชาชน 730 ครัวเรือน ในตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลไกรใน ตำบลไกรกลาง และตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 3. ขอให้เร่งศึกษาสำรวจพื้นที่ระบายน้ำคลองทราย และคลองตะโก เพื่อให้เป็นพื้นที่กักเก็บและรองรับการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำคลองด่าน รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อการทำการเกษตรของประชาชนต่อไป

ณัฐพล  สงวนทรัพย์ ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org