a
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 จ.ระยอง

10 ส.ค. 66 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดระยอง โดยกกต. เตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดวันสมัครและวันเลือกตั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566 แล้ว โดยให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งดังกล่าว สืบเนื่องจากนายนครชัย ขุนณรงค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต พรรคก้าวไกล ยื่นลาออกจากการเป็น สส. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 หลังปรากฏข่าวว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง สส. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (10) เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีลักทรัพย์เมื่อปี 2542 – 2543 และกกต.ได้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทูลเกล้าตราพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่างโดยครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

โดยมีรายงานว่า กกต. จะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 17-21 สิงหาคม 2566 เป็นวันรับสมัครการรับเลือกตั้งและวันที่ 10 กันยายน 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคก้าวไกลสามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org