a
ส.ส.ก้าวไกล รับหนังสือร้องเรียนจากชาวริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการบ้านมั่นคง

9 ส.ค. 66 – ส.ส.ก้าวไกล รับหนังสือร้องเรียนจากชาวริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการบ้านมั่นคง ขอรัฐให้ความเป็นธรรม และชัดเจนข้อกำหนดผู้เข้าร่วม และผู้ได้รับผลกระทบ ชี้โครงการสร้างข้อพิพาทรัฐกับประชาชน  

น.ส.วรรณวิภา ไม้สน สส. พรรคก้าวไกล นำคณะ สส. ของพรรคจากเขตต่าง ๆ ใน กทม. รับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส.ทิพวรรณ แสงฝาก ตัวแทนผู้อาศัยริมคลองเปรมประชากร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการบ้านมั่นคง เพราะมีการปรับปรุงสภาพคลองและก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) แจ้งต่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพียงมูลค่าบ้าน โดยไม่แจ้งให้ทราบถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องได้รับหลังจากนี้ อีกทั้งยังพบปัญหาความไม่ชัดเจนสำหรับกลุ่มผู้ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่กีดขวางการก่อสร้างเขื่อน ทำให้ไม่ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากบ้านของตนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเหมือนการสร้างหนี้โดยไม่จำเป็น กลุ่มผู้ร้องจึงต้องการความชัดเจนจากหน่วยงานราชการทั้งสำนักงานเขต กทม. สำนักระบายน้ำ กรมธนารักษ์และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งขอความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ขอให้ พอช. และสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 6 ต่อปี ส่วนกรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ภายในบริเวณกีดขวางการก่อสร้างเขื่อนจำเป็นจะต้องย้ายออกหรือไม่หรือสามารถตัดออกแค่เพียงบางส่วนเพื่ออยู่อาศัยในบริเวณเดิมได้ เพื่อไม่เป็นการก่อหนี้กับประชาชนผู้เดือดร้อน รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบการซื้อขายสิทธิการเข้าร่วมสหกรณ์และโครงการบ้านมั่นคงว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ 

ขณะที่ น.ส.วรรณวิภา กล่าวภายหลังรับเรื่องร้องเรียนว่าต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ  ให้ความชัดเจนต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ เพราะต่างได้รับผลมาจากคำสั่ง คสช.ที่ 9/2560 แต่ไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็น รวมทั้งเรื่องลักษณะบ้าน คุณภาพบ้าน ราคา และปัญหาการก่อสร้างที่ยังเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ในขณะที่ปัญหานี้เกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่สภาชุดที่ผ่านมา ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมและคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาโดยเร็ว เพื่อสามารถนำปัญหาต่าง ๆ เข้าสู่การพิจารณาแก้ไขได้โดยตรง

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org