a
สส.ณกร พรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกต ป.ป.ส.ได้ศึกษาการเปิดเสรีกัญชา ส่งผลต่อการเข้าถึงยาเสพติดชนิดอื่น หรือไม่ หลังพบแนวโน้มเยาวขนสูบกัญชาเพิ่มขึ้น 10 เท่า

9 ส.ค.66 – สส.ณกร พรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกต ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ได้ศึกษาการเปิดเสรีกัญชา – กระท่อม ส่งผลต่อการเข้าถึงยาเสพติดชนิดอื่น หรือไม่ หลังพบข้อมูล ปี 66 กลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มสูบกัญชาเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า หวังให้การปราบปรามยาเสพติดำมีประสิทธิภาพ

นายณกร ชารีพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดมุกดาหาร พรรคก้าวไกล อภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ใน 5 ประเด็น ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับการเปิดเสรีกัญชาและกระท่อม ส่งผลต่อการเข้าถึงยาเสพติดชนิดอื่น หรือไม่ เนื่องจากพบข้อมูลว่า ในปี 2566 กลุ่มเยาวชน อายุ 18 – 19 ปี มีแนวโน้มสูบกัญชาเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า และแนวทางการปราบปรามการขายยาเสพติดทางออนไลน์ มีมาตรการอย่างไร เพราะปัจจุบันยังพบการขายยาเสพติดทางออนไลน์อยู่เป็นระยะ รวมทั้งมีแนวทางป้องกันการแปรรูปและส่งออกยาเสพติดไปสู่ต่างประเทศ อย่างไรบ้าง และบทลงโทษเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ที่กระทำความผิด ในคดีอาญากับคดีวินัย สอดคล้องกัน หรือไม่ อาทิ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่กระทำความผิดคดีอาญา สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ขณะที่การลงโทษด้านวินัย กำหนดบทลงโทษ โดยการกักยาม 3 วัน เท่านั้น นอกจากนี้แนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการวางแนวทางตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ด้วยการจัดทำ Big data ด้านยาเสพติดทุกหน่วยงาน โดยสกัดกั้นปราบปรามตั้งแต่ช่วงด่านพรมแดน แก้ปัญหาผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้า และผู้เสพ จากนั้นประชาชนทุกภาคส่วนประกาศเจตจำนงปฏิเสธยาเสพติด นั้น แนวทางดังกล่าวตอบสนองต่อปัญหายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพียงใด จึงขอฝากให้ ป.ป.ส.พิจารณาถึงประเด็นข้างต้นให้รอบคอบ เพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดของประเทศมีประสิทธิภาพ

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org