a
ประธานรัฐสภา เผย จัดสัดส่วนคณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการจัดสรรห้องประชุมวิปรัฐบาล – ฝ่ายค้าน ต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลก่อน

4 ส.ค. 66 – ประธานรัฐสภา แจงกรณีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะ คาดจัดสัดส่วนสมาชิกฯ แล้วเสร็จและแจ้งให้ทราบได้ภายในสัปดาห์หน้า ขณะที่การจัดสรรห้องประชุมวิปรัฐบาล – ฝ่ายค้าน ต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (ยกเลิกมาตรา 272) ถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ จำนวน 35 คณะ ว่าจะมอบหมายให้นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยภายในสัปดาห์นี้ขอให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละพรรคให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ คาดว่าจะสามารถแจ้งจัดส่วนให้สมาชิกฯทราบได้ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องการจัดสรรห้องประชุมสำหรับคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้มอบหมายให้นายนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่าขณะนี้ต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการจัดสรรห้องประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกฯ และให้การดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org