a
สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย หารือปัญหาแหล่งเก็บน้ำตื้นเขิน ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้งบฯ ขุดลอก รับมือภัยแล้ง

3 ส.ค. 66 – นางสาวชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย หารือปัญหาแหล่งเก็บน้ำตื้นเขิน ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาให้งบประมาณขุดลอกและฟื้นฟู เตรียมรับมือภัยแล้ง

นางสาวชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินใน 2 พื้นที่ ได้แก่ แหล่งน้ำหนองนิล บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน น้ำมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อประชาชน ต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดย อบต.ดงกลาง ได้ทำเรื่องของบประมาณไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังเกิดปัญหาติดขัด จึงขอให้เร่งพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าว ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน พื้นที่ 2,800 ไร่ แหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้าน ใช้ทำน้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยปัจจุบันประสบภัยแล้ง มีน้ำในอ่างเพียงร้อยละ 38.23 อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน จึงขอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้งบประมาณขุดลอกและฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสะพานเชื่อมระหว่างบ้านหัวหนองแวง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ชำรุด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยขอให้กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณ เพื้อใช้ซ่อมแซมสะพานและถนนระยะทาง 5 กิโลเมตร ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org