a
สส.แม่ฮ่องสอน พปชร. เรียกร้องหน่วยงานรัฐเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์และออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่

3 ส.ค.66 – สส.ปกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้อง กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดสรรงบและสวัสดิการให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึง แก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ พร้อมขอกระทรวงมหาดไทย เร่งออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน คทช.ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน โดยในพื้นที่มีประชากรประมาณ 280,000 คน แต่มีเพียง  7 โรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอเท่านั้น และมีแพทย์ปฏิบัติการเพียง 74 คน อัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชากรถึง 3,800 คน ถือเป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนัก ส่งผลให้การดูแลรักษาประชาชนไม่ทั่วถึง ซึ่งตามมาตรฐานสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยอยู่ที่ แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,600 คน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเหนื่อยล้า และมีอัตราการลาออก รวมถึงขอย้ายออกจากพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดสรรงบประมาณและสวัสดิการของหน่วยงานรัฐมีไม่เพียงพอ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

สส.ปกรณ์ ยังขอให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดออกหนังสือรับรองสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ซึ่งพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่าร้อยละ 95 เป็นพื้นที่ป่า โดยในปี 2560 ภาครัฐได้มีการสำรวจและอนุมัติพื้นที่ให้ประชาชน จำนวนกว่า 36,000 ไร่ มีผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 12,000 คน แต่ปัจจุบันสามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้เพียง 8,600 ไร่ มีประชาชนได้รับสิทธิ์ 3,900 ราย เท่านั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการขอเอกสารสิทธิ์ที่ยังตกหล่นให้ประชาชนด้วย

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org