a
ประธานคณะทำงานนโยบาย กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

1 ส.ค.66 – ประธานคณะทำงานนโยบาย กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ พร้อมเสนอสร้างแก้มลิงใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในเขตเมือง และ กทม.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะอดีตนายกสภาวิศวกร และอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เผยแพร่บทความในเฟซบุ๊กเพจเอ้ สุชัชวีร์ โดยเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อ 10,000 คนเพื่อเสนอกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ โดยร่วมลงชื่อได้ที่เว็บไซต์ suchatvee.com  

ศ.ดร.สุชัชวีร์ ได้อธิบายว่าองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ จะมีบทบาทในการตรวจสอบ และนำเสนอข้อเท็จจริง ด้วยหลักวิชาการ อย่างเป็นกลาง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ อบรม ให้ความรู้ แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของประชาชน  พร้อมสอดส่อง เร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะด้วย  นอกจากนี้องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ จะเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในความปลอดภัยสาธารณะ และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยระดับสาธารณะตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กร

ศ.ดร.สุชัชวีร์  ยังได้เสนอให้มีแก้มลิงใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในเขตเมือง และ กทม. โดยชี้ว่าแก้มลิงใต้ดินสามารถรับน้ำท่วมที่ระบายไม่ทัน ได้หลายแสนลูกบาศก์เมตร และการก่อสร้างทำได้ง่าย ไม่เสียพื้นที่บนดิน 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org