a
ประธานรัฐสภา เผย งดการประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค.นี้

25 ก.ค. 66 – ประธานรัฐสภา เผยงดการประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค. นี้ หลังมีกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการประชุมรัฐสภา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยถึงการประชุมของฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานรัฐสภา ต่อการนัดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. นี้ หลังมีกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หากมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในภายหลัง จึงมีคำสั่งงดการประชุมวันที่ 27 ก.ค. แล้ว ดังนั้น การประชุมวิป 3 ฝ่ายในวันที่ 26 ก.ค. จึงต้องงดไปด้วย เนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมการประชุมในวันที่ 27 ก.ค. ประกอบกับขณะนี้มี สส. และ สว.จำนวนมากได้ประสานมายังสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรและสำนักการประชุม ว่า วันที่ 28 ก.ค.ช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาว่าการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ดังนั้น สส.และ สว. มองว่าหากมาประชุมรัฐสภา ในวันที่ 27 ก.ค. และการประชุมยืดเยื้อ จะส่งผลให้ไปร่วมพระราชพิธีวันที่ 28 ก.ค.ไม่ทันเวลา จึงกังวลเรื่ององค์ประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 26 ก.ค. ยังคงมีการประชุมสัมมนา สส.ตามกำหนดการเดิม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังการให้สัมภาษณ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สผ 0014/ร 4 ลงวันที่ 25 ก.ค. 66 เรื่องงดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งลงนามโดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา นำเรียนสมาชิกรัฐสภา และทำการเผยแพร่แล้ว

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org